ارتقاء سلامت در دنياي امروز از اولويت دولت ها مي باشد ، چراكه موجب افزايش بهره وري نيروي انساني و به تبع آن افزايش تسريع روند توسعه كشورهاست . به عبارت ديگر امروزه باور عمومي بر آن است كه سلامتي بهتر موجب زندگي بهتر و زمينه ساز سعادت و توسعه پايدارتر ملت هاست .بر اين اساس مي كوشيم تا با تامين كالاهاي پزشكي و دارويي مورد نياز كشور با بالاترين كيفيت و منطبق با استانداردهاي روز جهاني ، گامي موثر در راستاي تحقق آرمان هاي جهاني و كشوري ارتقاء سلامت برداريم.

گرانبهاترين سرمايه ما اعتماد شماست ، جهت حفظ اين سرمايه از هيچ تلاشي دريغ نخواهيم كرد.